Pakketboot 2, 3991 CH, Houten
06 39 76 46 78
info@marjoleinthijse.com

Disclaimer

[MARJOLEINTHIJSE.COM]

DE WEBSITE
Alle content van deze website is eigendom van MarjoleinThijse.com en is beschermd door de Nederlandse auteurswet. Zowel tekst als foto’s als andere content mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, opgeslagen, gewijzigd of anderzijds gebruikt worden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de maker.

AANSPRAKELIJKHEID
Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de website (www.marjoleinthijse.com) heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst. MarjoleinThijse.com behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Ingeval van foutieve informatie verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen waarna wij deze zo spoedig mogelijk corrigeren. MarjoleinThijse.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en informatie op deze website. MarjoleinThijse.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe, indirecte en incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. MarjoleinThijse.com mag ten alle tijden wijzigingen aanbrengen in prijzen mocht deze onjuist blijken te zijn.
MarjoleinThijse.com zal inspanningen verrichten om de website vrij van virussen en andere schadelijkheden te houden. Een garantie kunnen wij hier niet voor geven.

WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN
MarjoleinThijse.com heeft het recht de voorwaarden die op deze website worden aangeboden ten alle tijden te verbeteren of anderszins te wijzigen
AUTEURSRECHT EN PORTRETRECHT VOLGENS DE NEDERLANDSE WET
De fotograaf is ten alle tijden de rechthebbende over het door hem gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet. Het beeldmateriaal blijft eigendom van de fotograaf, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele vermeldingen van het eigendom (zoals een watermerk) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de maker leeft en blijft tot zeventig jaar na zijn dood in handen van zijn erfgenamen.
Het auteursrecht geeft de rechthebbende het exclusieve recht om het werk te gebruiken en te vermenigvuldigen naar eigen inzicht. Het werk kan ten alle tijden door de rechthebbende gebruikt worden ter promotie van zijn werk, al dan niet voor commerciële doeleinden.
Het portretrecht is alleen van kracht bij beeldmateriaal dat in opdracht is gemaakt. In tegenstelling tot mensen hebben dieren volgens de Nederlandse wet geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van uw hond door de fotograaf gepubliceerd mogen worden.

GEBRUIKSOVEREENKOMST
De aankoop van een foto gaat gepaard met een licentieovereenkomst voor het gebruik van de foto. Tenzij anders overeengekomen, houdt dit in dat het gebruik van de foto beperkt is tot het gebruik binnen de privé-sfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Voor commerciële doeleinden dient een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de fotograaf overeen gekomen te worden, met een daarbij passende vergoeding. Met de overdracht van beeldmateriaal, ongeacht in welke vorm, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht.
Het publiceren van foto’s is in den beginsel niet toegestaan en foto’s mogen niet aan derden worden aangeboden. Wanneer u digitale foto’s wilt plaatsen op uw website of op een forum (vanzelfsprekend zonder commerciële doeleinden), is dit enkel toegestaan in ongewijzigde vorm na toestemming van de fotograaf en met een duidelijke vermelding in de vorm van “foto: www.marjoleinthijse.com”.

Laatst gewijzigd: 1 oktober 2013